• Chuồng gà trưởng thành

 • Chuồng bay

 • Chuồng Đổ và chuồng gà tơ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q116 - Gà Que Nghệ Q116 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 980gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D344 - Gà Điều Vàng D344 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 980gr

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D343 - Gà Điều Xanh D343 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D342 - Gà Điều Xanh D342 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D341 - Gà Điều Xanh D341 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU021 CU021

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D333 - Gà Điều Xanh D333 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Mỹ F1, Mẹ Peru, Mỹ, Việt

  Chân : Chì

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D335 - Gà Điều Vàng D335 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D329 - Gà Điều Xanh D329 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh đen

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C163 - Gà Chuối Đen C163 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D345 - Gà Điều Đỏ D345 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,35kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q115 - Gà Que Q115 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D340 - Gà Điều Xanh D340 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q114 - Gà Que Vàng Q114 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C162 - Gà Chuối C162 - Gà Chuối

  Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ Mỹ lai Asil 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,35kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D337 - Gà Điều Xanh D337 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Chì

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B044 - Gà Bướm B044 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B043 - Gà Bướm B043 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,8kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K037 - Gà Khét K037 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q113 - Gà Que Q113 - Gà Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q109 - Gà Que Nghệ Q109 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 5.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X040 - Gà Xám Son X040 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,35kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q108 - Gà Que Q108 - Gà Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Viêt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh đen

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V073 - Gà Vàng V073 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q106 - Gà Que Bông Q106 - Gà Que Bông

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V071 - Gà Vàng V071 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh Chì

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q103 - Gà Que Q103 - Gà Que

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q101 - Gà Que Vàng Q101 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q100 - Gà Que Bông Q100 - Gà Que Bông

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K034 - Gà Khét Bông K034 - Gà Khét Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D313 - Gà Điều Vàng D313 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D306 - Gà Điều Xanh D306 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,35kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M014 - Gà Mái Nòi M014 - Gà Mái Nòi

  Nguồn gốc : Cha Peru Mỹ, Mẹ lai Mỹ 75%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,7kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M013 - Gà Mái Tre M013 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 870gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M010 - Gà Mái Tre M010 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ tre Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M009 - Gà Mái Tre M009 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M008 - Gà Mái Tre M008 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M007 - Gà Mái Tre M007 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Peru lai Phi

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M006 - Gà Mái Tre M006 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M005 - Gà Mái Tre M005 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M004 - Gà Mái Bông M004 - Gà Mái Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,8kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M003 - Gà Mái Chuối M003 - Gà Mái Chuối

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ rặc dòng HACTH

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,4kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M002 - Gà Mái Que M002 - Gà Mái Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Đen

  Cân nặng : 1,5kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M001 - Gà Mái Que M001 - Gà Mái Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,5kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Peru lai Mỹ Gà Peru lai Mỹ

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 350.000 VNĐ