• Chuồng gà trưởng thành

 • Chuồng bay

 • Chuồng Đổ và chuồng gà tơ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D296 - Gà Xanh Bông D296 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,02kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D295 - Gà Điều Xanh D295 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,02kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D294 - Gà Điều Vàng D294 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh Chì

  Cân nặng : 1,25kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C155 - Gà Chuối Vàng C155 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,02kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q098 - Gà Que Xanh Q098 - Gà Que Xanh

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 940gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D293 - Gà Điều Đỏ D293 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,02kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D292 - Gà Điều Vàng D292 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N017 - Gà Úa N017 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D288 - Gà Điều vàng D288 - Gà Điều vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil, Me Mỹ,

  Chân : Vang

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D285 - Gà Điều xanh D285 - Gà Điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Me Việt lai My 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C154 - Gà Chuối vàng C154 - Gà Chuối vàng

  Nguồn gốc : Cha Phi, Me My

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q088 - Gà Que Vàng Q088 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C149 - Gà Chuối Vàng C149 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K033 - Gà Khét Chuối K033 - Gà Khét Chuối

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D282 - Gà Điều Xanh D282 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D281 - Gà Điều xanh D281 - Gà Điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai My, Me Asil lai My

  Chân : Vuong

  Cân nặng : 970gr

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D290 - Gà Điều xanh D290 - Gà Điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru, Me Việt lai My ̀̀50̀̀̀̀̀̀̀̀̀

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D289 - Gà Điều xanh D289 - Gà Điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai My, Me Việt lai My 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D273 - Gà Điều Vàng D273 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,9kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D272 - Gà Điều Vàng D272 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,35kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B032 - Gà bướm B032 - Gà bướm

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,2 kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X036 - Gà Xám Vàng X036 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V067 - Gà Vàng V067 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D291 - Gà Điều xanh D291 - Gà Điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru, Me Việt lai My 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B031 - Gà Bướm B031 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q079 - Gà que nghệ Q079 - Gà que nghệ

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V064 - Gà Vàng V064 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B030 - Gà Bướm B030 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ. Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : vàng

  Cân nặng : 2,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C148 - Gà chuối vàng C148 - Gà chuối vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D261 - Gà điều xanh D261 - Gà điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,35kg

  Giá : 4.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D263 - gà điều vàng D263 - gà điều vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ. Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : vàng

  Cân nặng : 2,2kg

  Giá : 4.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D259 - Gà Điều đỏ D259 - Gà Điều đỏ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M010 - Gà Mái Tre M010 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ tre Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M009 - Gà Mái Tre M009 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M008 - Gà Mái Tre M008 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M007 - Gà Mái Tre M007 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Peru lai Phi

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M006 - Gà Mái Tre M006 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M005 - Gà Mái Tre M005 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M004 - Gà Mái Bông M004 - Gà Mái Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,8kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M003 - Gà Mái Chuối M003 - Gà Mái Chuối

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ rặc dòng HACTH

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,4kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M002 - Gà Mái Que M002 - Gà Mái Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Đen

  Cân nặng : 1,5kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M001 - Gà Mái Que M001 - Gà Mái Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,5kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Peru lai Mỹ Gà Peru lai Mỹ

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 350.000 VNĐ