• Chuồng gà trưởng thành

 • Chuồng bay

 • Chuồng Đổ và chuồng gà tơ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X102 - Gà Xám Son X102 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q239 - Gà Que Nghệ Q239 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B142 - Gà Bướm B142 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K066 - Gà Khét Vàng K066 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,16kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B141 - Gà Bướm B141 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V124 - Gà Vàng V124 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D664 - Gà Điều Xanh D664 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B128 - Gà Bướm B128 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Cua

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C227 - Gà Chuối C227 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C224 - Gà Chuối C224 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,06kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X091 - Gà Xám Khét X091 - Gà Xám Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D663 - Gà Điều Xanh D663 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,17kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X099 - Gà Xám Vàng X099 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q233 - Gà Que Vàng Q233 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,16kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C228 - Gà Chuối Vàng C228 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D652 - Gà Điều Xanh D652 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,42kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D651 - Gà Điều Xanh D651 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,04kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C226 - Gà Chuối C226 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C225 - Gà Chuối C225 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V121 - Gà Vàng V121 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D646 - Gà Điều Vàgg D646 - Gà Điều Vàgg

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 96-gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D645 - Gà Điều Xanh D645 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,18kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D644 - Gà Điều Xanh D644 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 960gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X090 - Gà Xám Vàng X090 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D643 - Gà Điều Bông D643 - Gà Điều Bông

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D642 - Gà Điều Xanh D642 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D672 - Gà Điều Xanh D672 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D671 - Gà Điều Xanh D671 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,95kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q238 - Gà Que Vàng Q238 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,95kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D670 - Gà Điều Xanh D670 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,58kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X101 - Gà Xám Vàng X101 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D669 - Gà Điều Xanh D669 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q235 - Gà Que Xanh Q235 - Gà Que Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D668 - Gà Điều Xanh D668 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Asil My Viet

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,5kg

  Giá : 99.999.999 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B140 - Gà Bông B140 - Gà Bông

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 50.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q234 - Gà Que Lửa Q234 - Gà Que Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 30.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B139 - Gà Bướm B139 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B138 - Gà Bông B138 - Gà Bông

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B137 - Gà Bướm B137 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X100 - Gà Xám Vàng X100 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,52kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D666 - Gà Điều Đỏ D666 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B136 - Gà Bông Ngũ Sắc B136 - Gà Bông Ngũ Sắc

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,85g

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B134 - Gà Vàng Bông B134 - Gà Vàng Bông

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K064 - Gà Khét K064 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,95kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D661 - Gà Điều Đỏ D661 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q232 - Gà Que Vàng Q232 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X094 - Gà Xám Vàng X094 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q228 - Gà Xanh Q228 - Gà Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,2kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K063 - Gà Khét K063 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B130 - Gà Bông B130 - Gà Bông

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D654 - Gà Điều Xanh D654 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,66kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V122 - Gà Vàng V122 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Bộ nọc gốc Kim Kê Bộ nọc gốc Kim Kê

  Nguồn gốc :

  Chân : Vảy Rồng

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 50.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dàn mái tre Dàn mái tre

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 0gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Bán gà con Bán gà con

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,2kg

  Giá : 1.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M024 - Gà Mái Điều Vàng M024 - Gà Mái Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 780gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M033 - Gà Mái Điều Xanh M033 - Gà Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 750gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M032 - Gà Mái Xanh Que M032 - Gà Mái Xanh Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 750gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M031 - Gà Mái Xanh Que M031 - Gà Mái Xanh Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh Đen

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M030 - Gà Mái Điều Xanh M030 - Gà Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M029 - Gà Mái Điều M029 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M028 - Gà Mái Điều Vàng M028 - Gà Mái Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Asil lai Mỹ

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M026 - Gà Mái Điều M026 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng Vuông

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M025 - Gà Mái Xám Khét M025 - Gà Mái Xám Khét

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,7kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M024 - Gà Điều Đỏ M024 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M023 - Gà Que M023 - Gà Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M022 - Gà Mái Điều M022 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,6kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M021 - Mái Điều Xanh M021 - Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M020 - Gà Mái Chuối M020 - Gà Mái Chuối

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M019 - Gà Mái Tre M019 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M018 - Gà Mài Tre M018 - Gà Mài Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M017 - Gà Mái Tre M017 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M016 - Gà Mái Tre M016 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Đen

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M015 - Gà Mái Tre M015 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh đen

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M014 - Gà Mái Nòi M014 - Gà Mái Nòi

  Nguồn gốc : Cha Peru Mỹ, Mẹ lai Mỹ 75%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,7kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M013 - Gà Mái Tre M013 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 870gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

Phụ kiệnXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Ngũ cốc cho gà đá Ngũ cốc cho gà đá

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 5kg

  Giá : 110.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Nghệ bột Nghệ bột

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 300.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đồ bịt cựa Đồ bịt cựa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dĩa mài nghệ Dĩa mài nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài lớn Đá mài lớn

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1

  Giá : 70.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài nhỏ Đá mài nhỏ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1gr

  Giá : 35.000 VNĐ