• Chuồng gà trưởng thành

 • Chuồng bay

 • Chuồng Đổ và chuồng gà tơ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q090 - Gà que bông Q090 - Gà que bông

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : 3 màu

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q088 - Gà Que Vàng Q088 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D270 - Gà điều xanh D270 - Gà điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Phi lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D267 - Gà điều xanh D267 - Gà điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : xanh

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C149 - Gà Chuối Vàng C149 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q086 - Gà Que Nghệ Q086 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q083 - Gà que vàng Q083 - Gà que vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,25kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q081 - Gà Que Vàng Q081 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D256 - Gà Điều Xanh D256 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q089 - Gà que nghệ Q089 - Gà que nghệ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D269 - Gà Điều Xanh D269 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D268 - Gà điều xanh D268 - Gà điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D266 - Gà Điêu xanh D266 - Gà Điêu xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q087 - Gà Que bông Q087 - Gà Que bông

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Peru, Mẹ Việt lai Peru 25%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,25kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q085 - Gà que Nghệ Q085 - Gà que Nghệ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B035 - Gà Bướm Ngũ sắc B035 - Gà Bướm Ngũ sắc

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng thau

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B032 - Gà bướm B032 - Gà bướm

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,2 kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B031 - Gà Bướm B031 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X036 - Gà Xám Vàng X036 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D228 - Gà Điều Đỏ D228 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Ngà

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q079 - Gà que nghệ Q079 - Gà que nghệ

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V064 - Gà Vàng V064 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B030 - Gà Bướm B030 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ. Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : vàng

  Cân nặng : 2,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C148 - Gà chuối vàng C148 - Gà chuối vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D261 - Gà điều xanh D261 - Gà điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,35kg

  Giá : 4.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D263 - gà điều vàng D263 - gà điều vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ. Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : vàng

  Cân nặng : 2,2kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D259 - Gà Điều đỏ D259 - Gà Điều đỏ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D258 - Gà Điều Xanh D258 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,2kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q076 - Gà Que đỏ Q076 - Gà Que đỏ

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C145 - Gà Chuối Đen C145 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D251 - Gà Móng Cổ D251 - Gà Móng Cổ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 12.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D249 - Gà Điều Xanh D249 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M010 - Gà Mái Tre M010 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ tre Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M009 - Gà Mái Tre M009 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M008 - Gà Mái Tre M008 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M007 - Gà Mái Tre M007 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Peru lai Phi

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M006 - Gà Mái Tre M006 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M005 - Gà Mái Tre M005 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M004 - Gà Mái Bông M004 - Gà Mái Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,8kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M003 - Gà Mái Chuối M003 - Gà Mái Chuối

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ rặc dòng HACTH

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,4kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M002 - Gà Mái Que M002 - Gà Mái Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Đen

  Cân nặng : 1,5kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M001 - Gà Mái Que M001 - Gà Mái Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,5kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Peru lai Mỹ Gà Peru lai Mỹ

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 350.000 VNĐ