• Chuồng gà trưởng thành

 • Chuồng bay

 • Chuồng Đổ và chuồng gà tơ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D320 - Gà Điều Xanh D320 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh Chì

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D319 - Gà Điều Xanh D319 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q105 - Gà Que Nghệ Q105 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D321 - Gà Điều Xanh D321 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Phi, Mẹ Peru lai Việt 50%

  Chân : Xanh Chì

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q104 - Gà Que Nghệ Q104 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D317 - Gà Điều Vàng D317 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q102 - Gà Que Nghệ Q102 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V069 - Gà Vàng V069 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh Chì

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D307 - Gà Điều Xanh D307 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D297 - Gà Điều Xanh D297 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D298 - Gà Điều D298 - Gà Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,32kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N016 - Gà Úa N016 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V070 - Gà Vàng V070 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D318 - Gà Điều Xanh D318 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 4.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D316 - Gà Điều Xanh D316 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh Chì

  Cân nặng : 1,3kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D315 - Gà Điều Xanh D315 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q106 - Gà Que Bông Q106 - Gà Que Bông

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V071 - Gà Vàng V071 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh Chì

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q101 - Gà Que Vàng Q101 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q100 - Gà Que Bông Q100 - Gà Que Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K034 - Gà Khét Bông K034 - Gà Khét Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D303 - Gà Điều Xanh D303 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B037 - Gà Điều Bông B037 - Gà Điều Bông

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,35kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q103 - Gà Que Q103 - Gà Que

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D313 - Gà Điều Vàng D313 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D306 - Gà Điều Xanh D306 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,35kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q099 - Gà Que Xanh Q099 - Gà Que Xanh

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V067 - Gà Vàng V067 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D291 - Gà Điều xanh D291 - Gà Điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru, Me Việt lai My 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D290 - Gà Điều xanh D290 - Gà Điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru, Me Việt lai My ̀̀50̀̀̀̀̀̀̀̀̀

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D289 - Gà Điều xanh D289 - Gà Điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai My, Me Việt lai My 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D273 - Gà Điều Vàng D273 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,9kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M010 - Gà Mái Tre M010 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ tre Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M009 - Gà Mái Tre M009 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M008 - Gà Mái Tre M008 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M007 - Gà Mái Tre M007 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Peru lai Phi

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M006 - Gà Mái Tre M006 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M005 - Gà Mái Tre M005 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M004 - Gà Mái Bông M004 - Gà Mái Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,8kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M003 - Gà Mái Chuối M003 - Gà Mái Chuối

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ rặc dòng HACTH

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,4kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M002 - Gà Mái Que M002 - Gà Mái Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Đen

  Cân nặng : 1,5kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M001 - Gà Mái Que M001 - Gà Mái Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,5kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Peru lai Mỹ Gà Peru lai Mỹ

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 350.000 VNĐ