• Chuồng gà trưởng thành

 • Chuồng bay

 • Chuồng Đổ và chuồng gà tơ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C178 - Gà Chuối Vàng C178 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 880gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q140 - Gà Que Vàng Q140 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q136 - Gà Que Nghệ Q136 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU032 - Gà Cú Trắng CU032 - Gà Cú Trắng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,3kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D408 - Gà Điều Xanh D408 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B054 - Gà Xanh Bông B054 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML013 - Gà Mã Lại ML013 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D418 - Gà Điều Vàng D418 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ Kelso

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N021 - Gà Úa N021 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Phi Lai Mỹ

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D417 - Gà Điều Xanh D417 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q137 - Gà Que Nghệ Q137 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,32kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D416 - Gà Điều Vàng D416 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D415 - Gà Điều Vàng D415 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,3kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C177 - Gà Chuối Đen C177 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc : Cha Jap đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C176 - Gà Chuối Lửa C176 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C175 - Gà Chuối Vàng C175 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ nhập

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q139 - Gà Que Nghệ Q139 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D424 - Gà Điều Xanh D424 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V089 - Gà Vàng V089 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X052 - Gà Xám Son X052 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V087 - Gà Vàng V087 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q141 - Gà Que Nghệ Q141 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D423 - Gà Điều Xanh D423 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,3kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D422 - Gà Điều Xanh D422 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,95kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X053 - Gà Xám Khét X053 - Gà Xám Khét

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V088 - Gà Vàng V088 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D421 - Gà Điều Mật D421 - Gà Điều Mật

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K043 - Gà Khét Vàng K043 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D420 - Gà Điều Mật D420 - Gà Điều Mật

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D419 - Gà Điều Vàng D419 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q138 - Gà Que Đỏ Q138 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B058 - Gà Bướm B058 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 12.000.000 VNĐ

Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M023 - Gà Que M023 - Gà Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M019 - Gà Mái Tre M019 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M018 - Gà Mài Tre M018 - Gà Mài Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M024 - Gà Điều Đỏ M024 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M022 - Gà Mái Điều M022 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,6kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M021 - Mái Điều Xanh M021 - Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M020 - Gà Mái Chuối M020 - Gà Mái Chuối

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M017 - Gà Mái Tre M017 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M016 - Gà Mái Tre M016 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Đen

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M015 - Gà Mái Tre M015 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh đen

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M014 - Gà Mái Nòi M014 - Gà Mái Nòi

  Nguồn gốc : Cha Peru Mỹ, Mẹ lai Mỹ 75%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,7kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M013 - Gà Mái Tre M013 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 870gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M010 - Gà Mái Tre M010 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ tre Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M009 - Gà Mái Tre M009 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

Phụ kiệnXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Ngũ cốc cho gà đá Ngũ cốc cho gà đá

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 90.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Nghệ bột Nghệ bột

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 220.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Nghệ củ Nghệ củ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 230.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đồ bịt cựa Đồ bịt cựa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dĩa mài nghệ Dĩa mài nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài lớn Đá mài lớn

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1

  Giá : 70.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài nhỏ Đá mài nhỏ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1gr

  Giá : 35.000 VNĐ