• Gà vàng 3 DÒNG MÁU (Peru, Mỹ, Việt), chân xanh chì 8 móng đen, cựa trắng. Cân nặng: 980gr

 • Gà điều vàng lai MỸ ( lai kín) DÁN CÁNH ĐUÔI LAO, chân vàng VUÔNG, vảy 2 HÀNG TRƠN. Cân nặng: 1,1kg

 • Gà khét chuối 3 DÒNG MÁU ( Peru, Mỹ, Việt ), chân vàng, mỏ vàng, mắt vàng, cựa kim, vảy 2 HÀNG TRƠN. Cân nặng: 2,9kg

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C126 - Gà Chuối Trắng C126 - Gà Chuối Trắng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 50%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 880gr
  Giá : 1.700.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C125 - Gà Chuối Vàng C125 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Điểm
  Cân nặng : 1.02kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q054 - Gà Que Vàng Q054 - Gà Que Vàng Nguồn gốc : Cha Asil-Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%
  Chân : Ngà
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D203 - Gà Điều Vàng D203 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha lai 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,22kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q052 - Gà Que Vàng Q052 - Gà Que Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ Peru lai Mỹ
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D202 - Gà Điều Vàng D202 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 1,02kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D198 - Gà Điều Vàng D198 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai Mỹ 25%
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 1.700.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V050 - Gà Vàng V050 - Gà Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 940gr
  Giá : 1.200.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D197 - Gà Điều Đỏ D197 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai Asil 50%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D194 - Gà Điều Vàng D194 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt Mỹ
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU011 - Gà Chuối Cú CU011 - Gà Chuối Cú Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 820gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D195 - Gà Điều Đỏ D195 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 980gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C118 - Gà Chuối Vàng C118 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V046 - Gà Vàng V046 - Gà Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 980gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B017 - Gà Bông B017 - Gà Bông Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Lông
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V045 - Gà Vàng V045 - Gà Vàng Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 980gr
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q055 - Gà Que Vàng Q055 - Gà Que Vàng Nguồn gốc : Cha Mỹ lai Jap, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D201 - Gà Điều Đỏ D201 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha Việt lai Mỹ, Mẹ Asil lai Mỹ
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 940gr
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D200 - Gà Điều Vàng D200 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha lai mỹ 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q053 - Gà Xanh Que Q053 - Gà Xanh Que Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 1,3kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D199 - Gà Điều Vàng D199 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C124 - Gà Chuối Lửa C124 - Gà Chuối Lửa Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,9kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C123 - Gà Chuối Vàng C123 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,9kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C121 - Gà Khét Chuối C121 - Gà Khét Chuối Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 2,9kg
  Giá : 5.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q043 - Gà Que Xanh Q043 - Gà Que Xanh Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,35kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q042 - Gà Que Q042 - Gà Que Nguồn gốc : Cha Jap, Mẹ Mỹ
  Chân : Trắng điểm
  Cân nặng : 2kg
  Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C105 - Gà Chuối Trắng C105 - Gà Chuối Trắng Nguồn gốc : Cha Mẹ gà Mỹ nhập
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C122 - Gà Chuối Đen C122 - Gà Chuối Đen Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ VIệt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D187 - Gà Điều Vàng D187 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc :
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,45kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D171 - Gà Điều Bông D171 - Gà Điều Bông Nguồn gốc : Cha lai My 75%, Me lai 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 2kg
  Giá : 3.000.000 VNĐ
Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Tre lai 75- 8th Trống Tre lai 75- 8th Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 1.200.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Tre lai 50-75 -6th Trống Tre lai 50-75 -6th Nguồn gốc :
  Chân : vang
  Cân nặng : 750gr - 850gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Nòi lai 75 -4th Trống Nòi lai 75 -4th Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 800gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Mái Tre lai 50 - 4th Mái Tre lai 50 - 4th Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 500gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Mái Nòi lai 50 - 3th Mái Nòi lai 50 - 3th Nguồn gốc :
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 500gr - 700gr
  Giá : 700.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Peru Lai Mỹ Con Peru Lai Mỹ Con Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 600gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Mỹ Rặt Con Mỹ Rặt Con Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ 100% dòng Hacth
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 700gr
  Giá : 750.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Tre Peru Mỹ Việt-9th Trống Tre Peru Mỹ Việt-9th Nguồn gốc : Cha peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 1.400.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Nòi lai 50-75 -6th Trống Nòi lai 50-75 -6th Nguồn gốc : Cha lai 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,5 kg - 1,8kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ