• Clip xổ
  Gà đá liền
  X099 - Gà Xám Vàng X099 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q233 - Gà Que Vàng Q233 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,16kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q233 - Gà Que Vàng Q233 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,16kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C228 - Gà Chuối Vàng C228 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B128 - Gà Bướm B128 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Cua

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C227 - Gà Chuối C227 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D652 - Gà Điều Xanh D652 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,42kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D651 - Gà Điều Xanh D651 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,04kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C224 - Gà Chuối C224 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,06kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X091 - Gà Xám Khét X091 - Gà Xám Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q223 - Gà Que Đỏ Q223 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C226 - Gà Chuối C226 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C225 - Gà Chuối C225 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V121 - Gà Vàng V121 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D646 - Gà Điều Vàgg D646 - Gà Điều Vàgg

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 96-gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D645 - Gà Điều Xanh D645 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,18kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D644 - Gà Điều Xanh D644 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 960gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X090 - Gà Xám Vàng X090 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D643 - Gà Điều Bông D643 - Gà Điều Bông

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D642 - Gà Điều Xanh D642 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q224 - Gà Que Đỏ Q224 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,25kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ