• Clip xổ
  Gà đá liền
  V111 - Gà Vàng V111 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C209 - Gà Chuối Đen C209 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B110 - Gà Bướm B110 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B109 - Gà Bướm B109 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B108 - Gà Xám Bướm B108 - Gà Xám Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D592 - Gà Điều Mật D592 - Gà Điều Mật

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D591 - Gà Điều Xanh D591 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q206 - Gà Xanh Q206 - Gà Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,25kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D589 - Gà Điều Đỏ D589 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q205 - Gà Que Nghệ Q205 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B107 - Gà Bướm B107 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D581 - Gà Điều Xanh D581 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D578 - Gà Điều Xanh D578 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D577 - Gà Điều Xanh D577 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D576 - Gà Điều Đỏ D576 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D575 - Gà Điều Xanh D575 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q201 - Gà Que xanh Q201 - Gà Que xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D573 - Gà Điều Xanh D573 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q200 - Gà Que Nghệ Q200 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU054 - Gà Cú Lửa CU054 - Gà Cú Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K052 - Khét lắc mặt K052 - Khét lắc mặt

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ