• Clip xổ
  Gà đá liền
  X081 - Gà Xám Chuối X081 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,15kg

  Giá : 30.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q216 - Gà Que Đỏ Q216 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q215 - Gà Que Đỏ Q215 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q212 - Gà Que Xanh Q212 - Gà Que Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K059 - Gà Khét K059 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D616 - Gà Điều Xanh D616 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B117 - Gà Bướm B117 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K057 - Gà Khét K057 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D600 - Gà Điều Xanh D600 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B102 - Gà Bướm B102 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,95kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q213 - Gà Que Đỏ Q213 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q211 - Gà Que Đỏ Q211 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D619 - Gà Điều Xanh D619 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B121 - Gà Bướm B121 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B120 - Gà Bướm B120 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D618 - Gà Điều Xanh D618 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C214 - Gà Chuối Lửa C214 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K058 - Gà Khét Đỏ K058 - Gà Khét Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,46kh

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D617 - Gà Điều Đỏ D617 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q210 - Gà Que Q210 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B116 - Bướm Ngũ Sắc B116 - Bướm Ngũ Sắc

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ