• Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU058 - Gà Cú Vàng CU058 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,68kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU057 - Gà Cú Vàng CU057 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU056 - Gà Cú Vàng CU056 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,92kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU055 - Gà Cú Vàng CU055 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU052 - Gà Cú Vàng CU052 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU051 - Gà Cú Lửa CU051 - Gà Cú Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU050 - Gà Cú Vàng CU050 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU049 - Gà Cú Vàng CU049 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B100 - Gà Cú Bông B100 - Gà Cú Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 22,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU048 - Gà Cú Vàng CU048 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU047 - Gà Cú Bông CU047 - Gà Cú Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU046 - Gà Cú Vàng CU046 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU046 - Gà Cú Vàng CU046 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,68kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU045 - Gà Cú Vàng CU045 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B093 - Gà Bướm Cú B093 - Gà Bướm Cú

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU044 - Gà Cú Vàng CU044 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B090 - Gà Cú Bông B090 - Gà Cú Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU043 - Gà Cú Lửa CU043 - Gà Cú Lửa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU034 - Gà Cú Lửa CU034 - Gà Cú Lửa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU042 - Gà Cú Lửa CU042 - Gà Cú Lửa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Vàng Điểm

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Trang
 • 1
 • 2
 • 3