• Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N022 - Gà Úa N022 - Gà Úa

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N021 - Gà Úa N021 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Phi Lai Mỹ

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N020 - Gà Úa N020 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N019 - Gà Úa N019 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N018 - Gà Úa N018 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N017 - Gà Úa N017 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N016 - Gà Úa N016 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N015 - gà úa N015 - gà úa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N014 - Úa chân xanh N014 - Úa chân xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N013 - Gà Nhạn N013 - Gà Nhạn

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N012 - Gà Úa N012 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N010 - Gà Úa N010 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha lai Mỵ 75%, Mẹ lai Mỵ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 880gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N011 - Gà Úa N011 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha lai Mỵ 75%, Mẹ lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 940gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Peru lai Mỹ Gà Peru lai Mỹ

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 350.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N009 - Gà Úa N009 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N008 - Gà Úa N008 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N007 - Gà Úa N007 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 1.200.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N006 - Gà Úa N006 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ Việt

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,02kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N005 - Gà Úa N005 - Gà Úa

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 1.200.000 VNĐ

 • Trang
 • 1
 • 2