• Clip xổ
  Gà đá liền
  B119 - Gà Bướm B119 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,32kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B127 - Gà Bướm B127 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B126 - Bướm Ngũ Sắc B126 - Bướm Ngũ Sắc

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B125 - Gà Bướm B125 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B124 - Gà Bướm B124 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,14kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B123 - Gà Bướm B123 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,06kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B122 - Gà Bướm B122 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 960gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B121 - Gà Bướm B121 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B120 - Gà Bướm B120 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B118 - Gà Bướm B118 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B117 - Gà Bướm B117 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B116 - Bướm Ngũ Sắc B116 - Bướm Ngũ Sắc

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B114 - Gà Bướm B114 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B112 - Gà Bướm B112 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B111 - Gà Bướm B111 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B110 - Gà Bướm B110 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B109 - Gà Bướm B109 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B107 - Gà Bướm B107 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B106 - Gà Xanh Bông B106 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B105 - Gà Bướm B105 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ