• Clip xổ
  Gà đá liền
  B110 - Gà Bướm B110 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B109 - Gà Bướm B109 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B107 - Gà Bướm B107 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B106 - Gà Xanh Bông B106 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B102 - Gà Bướm B102 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,95kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B099 - Gà Bướm B099 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 30.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B105 - Gà Bướm B105 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B104 - Gà Xanh Bông B104 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,15kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B103 - Gà Bướm B103 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B101 - Gà Bướm B101 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B098 - Gà Bướm B098 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B097 - Gà Xanh Bông B097 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B096 - Gà Xanh Bông B096 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B095 - Gà Bướm B095 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B093 - Gà Bướm Cú B093 - Gà Bướm Cú

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B092 - Gà Bướm B092 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Xanh Cam

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B091 - Gà Bướm B091 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Xanh Cam

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B090 - Gà Cú Bông B090 - Gà Cú Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X070 - Gà Xám Bướm X070 - Gà Xám Bướm

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Việt lai máu Mỹ

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B089 - Gà Bướm B089 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ