• Clip xổ
  Gà đá liền
  B136 - Gà Bông Ngũ Sắc B136 - Gà Bông Ngũ Sắc

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,85g

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B147 - Gà Bướm B147 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,76kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B146 - Gà Bướm B146 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B145 - Gà Bướm B145 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B144 - Gà Bướm B144 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B142 - Gà Bướm B142 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B141 - Gà Bướm B141 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B140 - Gà Bông B140 - Gà Bông

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 50.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B139 - Gà Bướm B139 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B137 - Gà Bướm B137 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 30.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B135 - Gà Bướm B135 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B134 - Gà Vàng Bông B134 - Gà Vàng Bông

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B133 - Gà Bông B133 - Gà Bông

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,88kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B132 - Gà Bướm B132 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B131 - Gà Bông B131 - Gà Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B130 - Gà Bông B130 - Gà Bông

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B129 - Gà Bướm B129 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B128 - Gà Bướm B128 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Cua

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B127 - Gà Bướm B127 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B126 - Bướm Ngũ Sắc B126 - Bướm Ngũ Sắc

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ