• Chuồng gà trưởng thành

 • Chuồng bay

 • Chuồng Đổ và chuồng gà tơ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C234 - Gà Chuối Vàng C234 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,28kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X104 - Gà Xám Chuối X104 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C233 - Gà Chuối Trắng C233 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q230 - Gà Que Nghệ Q230 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q229 - Gà Que Q229 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D680 - Gà Xanh D680 - Gà Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V133 - Gà Vàng V133 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,32kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C230 - Gà Chuối C230 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,36kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X102 - Gà Xám Son X102 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q239 - Gà Que Nghệ Q239 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B142 - Gà Bướm B142 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K066 - Gà Khét Vàng K066 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,16kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B141 - Gà Bướm B141 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V124 - Gà Vàng V124 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D664 - Gà Điều Xanh D664 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D663 - Gà Điều Xanh D663 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,17kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X099 - Gà Xám Vàng X099 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q233 - Gà Que Vàng Q233 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,16kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C228 - Gà Chuối Vàng C228 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B128 - Gà Bướm B128 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Cua

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C227 - Gà Chuối C227 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D652 - Gà Điều Xanh D652 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,42kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D651 - Gà Điều Xanh D651 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,04kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C226 - Gà Chuối C226 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C225 - Gà Chuối C225 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C224 - Gà Chuối C224 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,06kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D683 - Gà Điều Đỏ D683 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU064 - Gà Cú Vàng CU064 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,15kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D682 - Gà Điều Xanh D682 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU063 - Gà Cú Lửa CU063 - Gà Cú Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K073 - Gà Khét K073 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D681 - Gà Điều Xanh D681 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V134 - Gà Vàng V134 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X105 - Gà Xám Son X105 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O020 - Gà Ô Hoe O020 - Gà Ô Hoe

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU062 - Gà Cú Vàng CU062 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K072 - Gà Khét Vàng K072 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU061 - Gà Cú Cườm CU061 - Gà Cú Cườm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K071 - Gà Khét Vàng K071 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 3,5kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B136 - Gà Bông Ngũ Sắc B136 - Gà Bông Ngũ Sắc

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,85g

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D679 - Gà Điều Xanh D679 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D678 - Gà Điều Đỏ D678 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D677 - Mão Kê Vương D677 - Mão Kê Vương

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D676 -Gà Điều Xanh D676 -Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Vảy rồng

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K070 - Gà Khét K070 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 40.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B147 - Gà Bướm B147 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,76kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU060 - Gà Cú Vàng CU060 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B146 - Gà Bướm B146 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K069 - Gà Khét Lửa K069 - Gà Khét Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,52kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V132 - Gà Vàng V132 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C232 - Gà Chuối Gấm C232 - Gà Chuối Gấm

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V131 - Gà Vàng V131 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Bộ nọc gốc Kim Kê Bộ nọc gốc Kim Kê

  Nguồn gốc :

  Chân : Vảy Rồng

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 50.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dàn mái tre Dàn mái tre

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 0gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Bán gà con Bán gà con

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,2kg

  Giá : 1.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M024 - Gà Mái Điều Vàng M024 - Gà Mái Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 780gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M033 - Gà Mái Điều Xanh M033 - Gà Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 750gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M032 - Gà Mái Xanh Que M032 - Gà Mái Xanh Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 750gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M031 - Gà Mái Xanh Que M031 - Gà Mái Xanh Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh Đen

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M030 - Gà Mái Điều Xanh M030 - Gà Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M029 - Gà Mái Điều M029 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M028 - Gà Mái Điều Vàng M028 - Gà Mái Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Asil lai Mỹ

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M026 - Gà Mái Điều M026 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng Vuông

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M025 - Gà Mái Xám Khét M025 - Gà Mái Xám Khét

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,7kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M024 - Gà Điều Đỏ M024 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M023 - Gà Que M023 - Gà Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M022 - Gà Mái Điều M022 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,6kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M021 - Mái Điều Xanh M021 - Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M020 - Gà Mái Chuối M020 - Gà Mái Chuối

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M019 - Gà Mái Tre M019 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M018 - Gà Mài Tre M018 - Gà Mài Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M017 - Gà Mái Tre M017 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M016 - Gà Mái Tre M016 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Đen

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M015 - Gà Mái Tre M015 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh đen

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M014 - Gà Mái Nòi M014 - Gà Mái Nòi

  Nguồn gốc : Cha Peru Mỹ, Mẹ lai Mỹ 75%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,7kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M013 - Gà Mái Tre M013 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 870gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

Phụ kiệnXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  2342343 2342343

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng :

  Giá : 34.234.234 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  2342343 2342343

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng :

  Giá : 34.234.234 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Ngũ cốc cho gà đá Ngũ cốc cho gà đá

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 5kg

  Giá : 110.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Nghệ bột Nghệ bột

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 300.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đồ bịt cựa Đồ bịt cựa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dĩa mài nghệ Dĩa mài nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài lớn Đá mài lớn

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1

  Giá : 70.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài nhỏ Đá mài nhỏ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1gr

  Giá : 35.000 VNĐ